Menu

Love og Vedtægter

Kolding Boldklubs vedtægter vedtaget og justeret på generalforsamlingen 21. februar 2019.

§1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kolding Boldklub. Den har hjemsted i Kolding Kommune og er stiftet den 21. juli 1919.

§2 Formål Klubbens formål er at fremme og dyrke fodboldspil. Klubben er medlem af DBU Jylland og DBU og er underlagt de to organisationers love og bestemmelser.

§3 Medlemskab Alle kan blive enten aktivt eller passivt medlem af klubben. Passive medlemmer må ikke deltage i selve fodboldspillet, men er valgbare til de respektive bestyrelser. Indmeldelse i klubben skal ske på Kolding Boldklubs hjemmeside under de respektive hold. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Nye medlemmer, der har et økonomisk mellemværende med en tidligere klub, kan ikke optages, før det er afviklet. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben. Kontingentet betales for det halvår, udmeldelsen sker.

§4 Kontingent Kontingent og tillæg for kontingentrestance fastlægges af bestyrelsen. En forhøjelse af kontingent ud over 25 % skal dog vedtages på en generalforsamling. Nedslag i kontingentet kan gives af bestyrelsen i særlige tilfælde. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

§5 Udelukkelse og eksklusion Hvis et medlem bliver ekskluderet af klubbens bestyrelse, kan medlemmet forlange eksklusionen behandlet på førstkommende generalforsamling.

§6 Generalforsamling og dagsorden Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Den ordinære generalforsamling holdes hvert år senest fire måneder efter regnskabsårets afslutning. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling og har pligt til det, hvis mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt begrunder og forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling skal holdes senest en måned efter den skriftlige henvendelse. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel både ved opslag i klubhuset, på klubbens hjemmeside og/eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne. Dagsorden skal fremgå af indkaldelsen. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. En forudsætning er, at medlemmet ikke er i restance otte dage inden generalforsamlingen. For medlemmer under 16 år tilfalder stemmeretten forældrene, så forældrene har en stemme pr. barn, der er medlem. For medlemmer mellem 16 år og 18 år kan stemmeretten enten benyttes af medlemmet selv eller dennes forældre. For medlemmer over 18 år er stemmeretten personlig. Passive medlemmer skal have været medlemmer af klubben i mindst seks måneder. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, eventuelle undtagelser skal ske ifølge vedtægterne. Afstemninger skal ske ved skriftlig afstemning, hvis bare et medlem forlanger det.

Generalforsamlingens dagsorden er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning, herunder orientering fra afdelingerne
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse
  • Valg af formand i lige årstal
  • Valg af kasserer i ulige årstal
  • Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer
 6. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
 8. Eventuelt

§7 Bestyrelse - valg Klubben ledes af en bestyrelse på 6-9 medlemmer. Bestyrelsen sammensættes af formand, kasserer, 4-6 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for et år ad gangen. Formanden og kassereren vælges dog for to år ad gangen hhv. i lige og ulige årstal. Der vælges to suppleanter. Bestyrelsen skal føre protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Bestyrelsen kan nedsætte og ophæve udvalg. Nedsatte udvalg er ansvarlige over for bestyrelsen. Hvis bestyrelsen skønner det, kan nedsatte udvalg pålægges at føre regnskab og/eller protokol. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutninger om samarbejde, overbygninger og delvise fusioner med andre klubber. Ethvert nyt samarbejde, overbygninger og delvise fusioner skal senest godkendes på den ordinære generalforsamling.

§8 Regnskab m.v. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Kassereren skal ved enhver ordinær generalforsamling aflægge driftsregnskab og status for det forløbne år for klubben. Regnskabet skal revideres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§9 Revision På klubbens ordinære generalforsamling vælges hvert år to revisorer og en suppleant, som skal være valgt blandt medlemmerne uden for bestyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at antage anden kyndig regnskabs- og revisionsmæssig bistand. Revisorerne kan foretage uanmeldte eftersyn af kassen m.v.

§10 Tegning og hæftelse Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Der skrives referat af alle bestyrelsesmøder. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over kr. 500,00 kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Desuden kan to medlemmer af bestyrelsen i forening tegne foreningen. Klubben hæfter alene med sin formue, og der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for klubbens forpligtelser.

§11 Vedtægtsændringer Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§12 Opløsning m.v. Bestemmelse om klubbens opløsning eller fusion kan kun foretages ved en særlig indkaldt generalforsamling. Til denne beslutning kræves, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer skal stemme for. Opnås det nævnte flertal ikke på en beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes med otte dages varsel til en ny generalforsamling, hvor beslutningen træffes med ¾ stemmeflertal uden hensyn til de stemmeberettigedes antal. I tilfælde af beslutning om ophævelse af klubben, tages der samtidig stilling til afvikling af forpligtelser, og hvordan en eventuel formue skal anvendes. Hertil kræves simpelt flertal. Hvis klubben opløses, skal den eventuelle resterende formue anvendes til idrætslige formål i Kolding Kommune.

§13 Andet Tilfælde, der ikke er forudsat i disse vedtægter, afgøres af bestyrelsen under ansvar for den førstkommende generalforsamling.

Således vedtaget på generalforsamlingen 21. februar 2019

Dirigent: Steen Friis

Luk