Menu

Vores værdisæt

Glæde:

Klubbens målsætning er at spille teknisk, offensivt fodbold på alle planer og at være et trygt, socialt samlingspunkt på tværs af alle hold og årgange til glæde for alle.

Respekt:

En præsentant for Kolding Boldklub - et medlem, en træner, en leder eller en forældre - udviser altid positiv adfærd og respekt for andre, såvel på som udenfor banen

Åbenhed:

Alle nye medlemmer er uanset køn, race eller tro velkomne i Kolding Boldklub. De modtages med en velkomstsamtale, en orientering om klubbens værdier og får udleveret en folder om den daglige gang i klubben.

Samarbejde:

Kolding Boldklub lægger stor vægt på samarbejde og demokrati, og derfor inddrages så mange medlemmer og forældre i klubbens aktiviteter.

Troværdighed:

 Et klubliv kan kun blive godt og levende, hvis vi kan stole på hinanden og oplyse om, hvad der sker i klubben. Klubbens hjemmeside bidrager til oplysninger med en løbende opdatering.

Udvikling:

Kolding Boldklub er en økonomisk ansvarlig klub, der ønsker at udvikle og dygtiggøre sig. Klubben og dens medlemmer vil være parate til at tage nye udfordringer op til gavn for både det enkelte medlem og for klubben som helhed.

Trivsel:

Klubbens fysiske rammer er en væsentlig forudsætning for medlemmernes trivsel. Det er derfor vigtigt, at de behandles med respekt, og at medlemmerne sørger for ro og orden.

Alkoholpolitik:

Da vi må erkende, at alkohol er en del af vort samfund, finder vi det på sin plads, at vi i Kolding Boldklub (KB) har en alkoholpolitik. Vi mener, at vi som forening med kontakt til mange unge mennesker, har et ansvar for, at børn og unge får et fornuftigt forhold til alkohol.

Det er bestyrelsens holdning, at trænere og øvrige ledere i KB kan være med til at præge børns opfattelse af, hvad et fornuftigt forhold til alkohol er.

Da det ved lov er forbudt at sælge alkohol til unge under 18 år, vil KB i samarbejde med kantinebestyreren arbejde for, at unge under 18 år ikke kan købe alkohol i Kolding Boldklubs kantine.

Unge under 18 år må IKKE indtage alkohol på Kolding Boldklubs arealer i forbindelse med udførelsen af en aktivitet under KB. Der må heller ikke sælges alkohol til unge under 18 år i forbindelse afholdelse af diverse festarrangementer, f.eks. foldboldafslutningsfest og byfest.

Hvis man i KB-regi er til et stævne i en anden by, er det også vigtigt, at man overholder den arrangerende klubs alkoholpolitik. Bestyrelsen forventer naturligvis, at ledere omgås alkohol på en sober måde, så længe lederne har et ansvar for medlemmer af KB. Samme forventning har bestyrelsen til både ledere og medlemmer ved stævner, på ture og lignende samt under transporten i f.eks. bus eller tog.

Hvis man som chauffør har med børne- eller ungdomsmedlemmer at gøre, henstiller vi til, at al alkoholindtagelse undlades. Dette gælder selvfølgelig også andre, der kører – herunder forældre. HUSK: Spirituskørsel politianmeldes.

KB vil under ingen omstændigheder tolerere brug eller salg af doping eller narkotiske stoffer blandt klubbens medlemmer. Hvis KB får kendskab til brug eller salg af doping eller diverse narkoprodukter, er det lig med eksklusion af KB. Ved enhver overtrædelse om brug af stoffer rettes der henvendelse til bestyrelsen, og salg af stoffer anmeldes til politiet. Forefindes der berusede personer på KBs anlæg kan disse blive bortvist, og i gentagelsestilfælde ekskluderet.

KB forventer, at KB-ledere, medlemmer, og andre personer, der har deres daglige gang i klubben, samt forældre alle har et fælles ansvar. Endvidere forventes, at det er legitimt, at viden om overtrædelse af klubbens politik for alkohol, doping samt stoffer, gives videre til klubbens ledelse, som i gentagne tilfælde kan foretage eksklusion.

Al overtrædelse af ovenstående politik skal forelægges KBs bestyrelse og repressalier heraf træffes helt og holdent af KBs bestyrelse.

Ovenstående alkoholpolitik tiltrædes af den samlede bestyrelse. Det er bestyrelsens hensigt, at politikken evalueres en gang om året med henblik på at vurdere, om politikken overholdes og virker efter hensigten.Luk